Regulamin

Każdy uczestnik kursów językowych lub jego opiekun prawny jest zobowiązany zapoznać się i pisemnie poświadczyć, że akceptuje i przyjmuje do stosowania bez zastrzeżeń Regulamin kursu językowego.

 

Przydział do grupy/  zajęcia indywidualne.

Uczestnik przydzielany jest do wybranej przez siebie grupy lub uczestniczy w zajęciach indywidualnych na deklarowanym poziomie zaawansowania lub jest przyporządkowany do danej grupy na podstawie testu klasyfikującego poziom znajomości języka angielskiego. W trakcie kursu na wniosek prowadzącego bądź ucznia poziom zaawansowania oraz przydział do grupy może ulec zmianie.

Opłaty:

Liczba oraz cena godzin lekcyjnych jest określona dla każdego typu kursu w cenniku dostępnym na stronie www.angielskiklodzko.pl. Przy obliczeniu ilości zajęć uwzględnia się przerwy świąteczne, ferie dni wolne od pracy itd. W cenę kursu wliczone są, opłata za kurs, materiały, pomoc dydaktyczna oraz dostęp do platformy edukacyjnej.

Uczestnik zobowiązuje się do uregulowania płatności za cały miesiąc z góry.  Termin płatności ustala się do dnia 15-tego każdego miesiąca. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach, lektor zobowiązuje się do odpracowania danej godziny w inny dzień, wyłącznie gdy nieobecność zgłoszona jest niepóźnej niż dzień przed planową godziną zajęć. W przypadku nieobecności lektora, zaproponowany zostanie inny termin spotkania (bieżącego miesiąca) w celu odpracowania nieobecności.

Opłata miesięczna za kurs może być zmienna, jest ona uzależniona od ilości dni w których wypadają spotkania w danym miesiącu. Lektor zobowiązuje się do poinformowania o kwocie należności, pierwszego dnia każdego miesiąca. Uczeń w tym czasie może zgłosić chęć zmniejszenia ilości zajęć, zrezygnowania bądź zwiększenia ich częstotliwości.

Uczeń może zrezygnować z uczestnictwa w kursie/zajęciach indywidualnych w dowolnie wybranym przez siebie momencie, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów, jednakże uiszczona opłata za bieżący miesiąc nie podlega zwrotowi.

 W przypadku sytuacji losowej (tj. np. nieszczęśliwy wypadek, choroba), z powodu której uczeń nie może z przyczyn uzasadnionych uczestniczyć w zajęciach, dopuszcza się możliwość przeniesienia wpłaconych środków na następny miesiąc, bądź ich zwrot.